زن ها لای پیچِ موهایشان کمی دلشوره دارند
سوار بلندی پاشنه هایشان کمی خیال پردازی
روی تَرَکِ لب هایشان ترس و تردید
در جیرینگ جیرینگِ النگوهایشان شیطنت های زنانه
لا به لای چینِ پیراهنشان سبد سبد مهربانی
در اخمِ پیشانیشان وفاداری
و در دو دویِ مردمکِ چشم هایشان حرف دل...
می دانی عشق کجای این داستان جا دارد؟
در بوسه هایشان

| پریسا زابلی پور |
منبع : کافه شعر |زن ها
برچسب ها : هایشان